GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov (dotknutých osôb)  – všeobecné informácie:

 

 • Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetkým zákazníkom informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu stanovenom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, požiadavkám ktorému zodpovedá ochrana Vašich osobných údajov.
 • Internetový obchod cucuo.sk Vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky, aby bezpečne chránil Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pre realizáciu Vašej objednávky. Firma Apoleus s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov ( ďalej dotknutých osôb) používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne, nakoľko Vaše súkromie považujeme za dôverné a nenarušiteľné.• Pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. Aby sme boli schopní zabezpečiť služby na profesionálnej úrovni, s ktorými chceme, aby ste boli spokojní, potrebujeme niekoľko informácií.• Pri nákupe na cucuo.sk je možnosť zadať svoje údaje pri objednávke jednorázovo alebo zaregistrovaním sa.

  • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie v rozpise činností).

  • Nezneužívame Vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie ak ste ju uplatnili.

  • Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

 

 • Nemenoval som zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, nepoveril som spracovaním Vašich osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle GDPR.

 

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa informačného systému cucuo.skPrevádzkovateľ :  Apoleus s.r.o. Moravské Lieskové 485 916 42, Moravské Lieskové, SR               IČO:51005743, DIČ : 2120557450, IČ DPH :SK2120557450                                       Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri.

e-mail : info@cucuo.sk     webové sídlo : cucuo.sk

mobil :     +421 908 272 773

 

ďalej len „správca“

 

 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

          

             2.1. Spracúvanie osobných údajov na právnom základe :

 

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke cucuo.sk, splnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy, komunikácie s prevádzkovateľom a príslušnou fyzickou osobou smerujúcej k uzatvoreniu zmluvy, predzmluvných vzťahov, identifikácie dotknutej osoby, potvrdenia objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie.
 2. (Zrealizovanie objednávky, vyhotovenie faktúry, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, riešenie problémov)Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm.• Vedenie evidencie zákazníkov

  • Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii

  • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru

  • Potvrdenie prijatia a akceptácie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru –      systémom e-shopu, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

 

 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci :

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie

našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú

pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potre-

bujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších závažných

dôvodov.

  1. Na základe vyššie uvedeného Vám týmto oznamujeme, že v zmysle ust. §13 ods. 1 písm.b) zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov bude naša spoločnosť v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
  2. 2. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa :
  3. Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu  v súlade s čl. 6 odst.1, písmena f, Nariadenia GDPR za účelom skvalitňovania našich služieb  na základe hodnotení našich zákazníkov, pričom toto je vykonávané prostredníctvom obchodnej spoločnosti Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, prevádzkovateľ internetovej stránky heureka.sk-cz. Za týmto účelom poskytujeme spoločnosti Heureka Shopping s.r.o, Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a údaje o Vami zakúpenom tovare. Uvedené osobné údaje sú spracúvané len na nevyhnutnú dobu a to do dokončenia hodnotenia nákupu.
  4. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formuláraSpotrebiteľ(dotknutá osoba): meno, priezvisko,titul, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ),prípadne iná adresa ak si svoj tovar praje doručiť na inú adresu) štát, e-mail, telefónne číslo.
  5. Firemné objednávky: spracúvame osobné údaje o kontaktnej osobe na túto spoločnosť v rozsahu – meno a priezvisko , telefón, e-mail .Správca  získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Poskytnutie údajov tretím stranám

   Osobné údaje sú prevádzkovateľom poskytované týmto spoločnostiam :

   GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Budča 1039
SK-962 33 BUDČA , IČ-DPH / VAT no.: SK2021797140, IČ: 36624942 
   Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo a mailovú adresu.

   • Slovenská pošta, a.s., IČO: 26 631 124. Rozsah poskytovaných údajov za účelom doručenia – meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo a celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

   • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 985 11 Praha, ČR, DIČ: CZ 02387727 . Rozsah poskytovaných údajov za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotenia jeho zákazníkov a to v prípadoch, ak došlo k zakúpeniu tovaru dotknutou osobou t.j. ak došlo k uzavretiu zmluvy – e-mailová adresa

   • Zásielkovňa s. r. o. sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČ: 48136999
   Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo a mailovú adresu.

   • Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675, Spisová značka: B 25395, Mestský súd v Prahe – Sprostredkovateľ webhostingovej služby

 

 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
 2. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov
 2. Osobné údaje budú spracúvané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracúvania. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať osobné údaje dotknutej osoby na účely spracúvania a to najmä fakturácie, evidencie platieb, vybavovanie sťažností a reklamácií dotknutej osoby, ako aj uplatnenie si práv alebo plnenie povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi (daňové, ekonomicko-účtovné, občiansko-právne, správne) a to po dobu akú tieto predpisy stanovujú (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov). Zároveň prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pre potreby priameho marketingu po dobu, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o odstránenie svojich údajov z informačného systému prevádzkovateľa a nie je to v rozpore s inými právnymi normami, najviac po dobu 5 rokov.
 3. Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

     Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

    Právo na prístup – máte právo na poskytnutie výpisu osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

    Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

    Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

    Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

    Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

    Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

    Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 14.05.2021.

Späť do obchodu