Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu cucuo.sk pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu (cucuo.sk) . Všeobecné obchodné podmienky legislatívou Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je : Apoleus s.r.o., so sídlom Moravské Lieskové 485, 916 42, Moravské Lieskové , IČO: 51005743, DIČ : 2120557450, IČ DPH : SK2120557450, zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín odd. Sro, vl.č. 34801/R (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

I. Všeobené ustanovenia

1.1. Kupujúci – spotrebiteľ, je osoba , ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom internetovej stránky cucuo.sk, alebo zaslala objednávku emailom, faxom a uzatvorila tak s predávajúcim zmluvu na diaľku, prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie. Kupujúci–spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na diaľku nekoná v rámci svojej obchodnej, alebo podnikateľskej činnosti. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, ak kupujúci je právnickou osobou alebo osobou, ktorá objednáva tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.2. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim -spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
1.3. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok , s podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
1.4. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

II. Podmienky uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci predávajúcemu zašle objednávku vo forme vyplneného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka”).
2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky”). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky”). Prílohou akceptácie objednávky sú všetky informácie podľa §6 ods.1. Zákona č. 102/2014 Z.z. „O Ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku … (ďalej zákon č. 102/2014 Z.z.).
2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
2.6. V prípade, že niektorú požiadavku uvedenú v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
2.7. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvoená až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

III. Dodacie podmienky

3.1. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote do 31 dní. Tovar predávajúci však obvykle expeduje do 2 pracovných dní a zároveň informuje kupujúceho o dni expedície a dodaní tovaru e-mailom.
3.2. V prípade doby dodania dlhšej ako 31 dní predávajúci upozorní na túto skutočnosť kupujúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak sa zmluvné strany nedhodnú na inej dobe dodania, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
3.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.
3.4. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti ,v mieste podľa bodu 3.3. Obchodných podmienok.
3.5. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.
3.6. Neprevzatie zásielky od doručovateľa sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy. V takomto prípade predávajúci má nárok na náhradu nákladov na dodanie a vrátenie objednaného tovaru.
3.7. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
3.8. Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý zašle v elektronickej podobe na elektornickú adresu kupujúceho. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

IV. Ceny

4.1. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby.
4.2. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Prípadné zľavy poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.
4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
4.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvne stanovenej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru. Kúpna cena t.j. cena za tovar a náklady na doručenie, balné, bude spotrebiteľovi zaslaná e-mailom pred uzavretím kúpnej zmluvy.

4.4.1. Cena za doručenie (platí pre SR):

 

Pri objednávkach od 69 € je poštovné ZDARMA.

   Najvýhodnejšie a najrýchlejšie doručenie kuriér
  4.10 €

 

 Výdajné miesta Packeta (Zásielkovňa SK)

 

  2,80 €

 

4.4.2. Pri doručení tovaru mimo SR, účtuje predávajúci poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty. O výške poštovného bude kupujúci informovaný e-mailom

V. Platobné podmienky

5.1. Kupujúci za tovar zaplatí v € , prípadne v inej mene, na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5.2. . Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
– v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
– bezhotovostným prevodom pomocou platobnej brány (GoPay)

5.3. Objednaný tovar je zasielaný na dobierku prepravnou spoločnosťou. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar a cenu za prepravu tovaru alebo poštovné pri prevzatí tovaru.

Poskytujeme tieto spôsoby platby.

 

  Dobierka 1€
  Platba Online (Kartou, ApplePay, GooglePay) ZDARMA

VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar prevezme.

VII. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predáva-ných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bolo dojednaná nižšia cena.
7.2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí veci v záručnej dobe.
7.3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
7.4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
7.5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujú-cemu nespôsobí závažné ťažkosti.
7.6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
7.7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
7.8. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákon-níka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplý-vajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 7.3. až 7.7. týchto obchodných a reklamačných pod-mienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektro-nického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním ob-jednávky.
7.9. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, týchto obchod-ných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. v čase pred uza-vretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej pod-stránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
7.10. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elek-tronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
7.11. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tova-ru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
7.12. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 7.1. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie”) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamá-cie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 623 Občianskeho zá-konníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba”). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
7.13. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
– doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
– doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe

7.14. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vyba-vení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
7.15. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občian-skeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia rekla-mácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona č. 250/2007 Z.z. ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvod-nených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamá-cie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
7.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru”). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže pre-dávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
7.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpoved-nosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonáva-nia odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu ne-možno zamietnuť.
7.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
7.19. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
– ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
– ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
– ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
– ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
– ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tova-ru,
– ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťa-mi,
– ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
– ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosféric-kou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
– ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7.20. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
– odovzdaním opraveného tovaru,
– výmenou tovaru,
– vrátením kúpnej ceny tovaru,
– vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
– písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
– odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.21. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúce-mu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníc-tvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej . O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vy-bavení reklamácie.
7.22. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stano-vená záručná doba iná.
7.23. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
7.24. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto rekla-mačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
7.25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
– predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
– predávajúci vadný tovar vymení.
7.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 7.15. týchto reklamač-ných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamá-ciu vybaví odstránením vady.
7.27. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar ri-adne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom: a) výme-nou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo b) v prípa-de, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
7.28. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v po-tvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 7.14. týchto obchodných a reklamačných pod-mienok.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

8.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby si toto právo uplatnil u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom Spotre-biteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou týchto obchodných pod-mienok. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vy-zdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Prijatie formulára na odstúpenie od zmluvy predávajúci bezodkladne, najneskôr do 48 hodín, potvrdí spotrebiteľovi e-mailom.
8.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ako oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.
8.3. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:

Apoleus s.r.o.
Moravské Lieskové 485
916 42, Moravské Lieskové
e-mail : info@cucuo.sk

8.4. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
8.5. Tovar by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).
8.6. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ . Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!
8.7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.
8.8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť.
8.9. Platby budú vrátené spotrebiteľovi prevodom na jeho účet alebo poštovou poukážkou, podľa výberu spotrebiteľa. V prípade osobného vrátenia tovaru , budú platby vrátené hotovostne.
8.10. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
– na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
– na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
– na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
– na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
– na dodávku novín, periodík a časopisov,
– na predaj tovaru uzavreté v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– na predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

8.11. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.
8.12. Odstúpením od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku sa zmluva od začiatku ruší.

IX. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

X. Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

10.1. Organizátorom všetkých súťaží prebiehajúcich na Facebook page cucuo.sk je: Apoleus s.r.o., so sídlom Moravské Lieskové 485, 916 42, Moravské Lieskové , IČO: 51005743, DIČ : 2120557450, IČ DPH : SK2120557450, zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín odd. Sro, vl.č. 34801/R (ďalej uvedený len ako „organizátor“).
10.2. Všeobecné podmienky Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky súťaže prebiehajúce na časovej osi (walle) Facebook page cucuo.sk Konkrétna súťaž bude vyhlásená formou súťažného príspevku na časovej osi, v ktorom budú stanovené konkrétne pravidlá príslušnej súťaže spolu s výhrou. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade, ak budú pre niektorú súťaž na časovej osi Facebook page cucuo.sk definované osobitné súťažné podmienky, špecifické pre konkrétnu súťaž, považujú sa takéto špecifické podmienky za podmienky doplňujúce tieto všeobecné podmienky. V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými podmienkami a špecifickými podmienkami konkrétnej súťaže majú prednosť špecifické podmienky. Zapojením sa do ktorejkoľvek súťaže na časovej osi (walle) súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bez výhrad súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami súťaží uverejnených na časovej osi (walle) Facebook page cucuo.sk
10.3. Podmienky účasti v súťaži Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá k právnym úkonom (dovŕšila 18 rokov veku), má vytvorený užívateľský profil na Facebooku a súhlasí s podmienkami súťaže. Súťažiacim môže byť tiež fyzická osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, avšak takáto osoba môže výhru prevziať len v zastúpení svojho zákonného alebo iného oprávneného zástupcu. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a spoločnosti Apoleus s.r.o…
10.4. Určenie výhercu Výherca resp. výhercovia budú určení spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa platne zapojili do hry, na základe podmienky určenia výhercu stanovenej v rámci súťažného príspevku. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže s konečnou platnosťou. Vzhľadom na technické podmienky priebehu súťaží na časovej osi (walle) si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o určení výhercu v sporných prípadoch.
10.5. Výhra Výhru v súťaži nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej ceny, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote ceny. Výhra presahujúca sumu 350 EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
10.6. Odovzdanie a prevzatie výhry Výhra bude výhercovi zaslaná poštou alebo odovzdaná osobne, ak sa organizátor nedohodne s výhercom inak. Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, t.j. skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie o výhre do 24 hodín od odoslania informácie o výhre organizátorom a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry, nárok súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. V prípade súťaží, kde je pre uplatnenie výhry potrebné okamžité potvrdenie výhercu, že výhru prijíma a okamžité zaslanie prípadných ďalších kontaktných údajov, je výherca povinný reagovať na oznámenie organizátora bezodkladne, najneskôr do 30 minút. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok stratu nároku na výhru bez akejkoľvek náhrady a organizátor si zároveň vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, pre ktorého platí povinnosť reagovať na oznámenie o výhre rovnako, ako je uvedené v predchádzajúcej vete.
10.7. Zodpovednosť organizátora Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
10.8. Osobné údaje Účasťou v súťaži a poskytnutím svojich údajov, vrátane osobných údajov, každý súťažiaci dáva súhlas organizátorovi k spracovaniu jeho údajov v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži a na marketingové a reklamné účely v akejkoľvek forme. Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi sa súťažiaci považuje za nesplňujúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na výhru. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súťažiaci v prípade získania výhry udeľuje organizátorovi súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska, fotografie a video dokumentácie z procesu odovzdania, využitia výhry a z iných aktivít spojených so súťažou (pokiaľ boli vyhotovené) na internetových stránkach a na Facebook page organizátora Apoleus s.r.o. a s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade získania výhry môže byť organizátorom požiadaný o vyhotovenie a zaslanie fotografie s výhrou, pričom v prípade jej poskytnutia súťažiaci zároveň udeľuje organizátorovi súhlas so zverejnením fotografie na internetových stránkach a na Facebook page organizátora Apoleus s.r.o. a s jej bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, oto a video materiáloch.
10.9. Osobitné ustanovenia Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. Za takéto konanie sa považuje najmä kupovanie hlasov, výmena hlasov za hlasovanie v inej súťaži, dodatočné odstraňovanie alebo upravovanie hlasov a komentárov, zapojenie sa do súťaže alebo získavanie hlasov prostredníctvom automaticky naprogramovaných skriptov alebo softvérov a pod. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži. Organizátor súťaže je oprávnený zverejniť meno vylúčeného súťažiaceho na Facebook page cucuo.sk na Facebooku s uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo súťaže. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, Facebooku, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, podporované, riadené alebo inak prepojené so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú ,budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
11.2. Obrázky produktov umiestnené na webshope sú ilustračné, v skutočnosti sa môžu líšiť v malých detailoch.
11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
11.4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.5. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
11.6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Orgán dohľadu, podávanie sťažností a podnetov

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 032/6400 108
e-mail: tn@soi.sk

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.11.2022.