Reklamačný poriadok

I. Záručná doba

Záručná doba trvá 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri tovare napísané inak) a začína plynúť dňom prevzatia kúpeného tovaru kupujúcim. Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci opravený tovar prevziať. Kupujúcemu bude vydané potvrdenie o tom, že tovar reklamoval, o vykonaní záručnej opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru za nový kus alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru (od prevzatia tovaru s novou súčiastkou).

II. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru kupujúcim počas plynutia záručnej doby.

Práva kupujúceho zo záruky mimo iných prípadov zanikajú:

– pokiaľ nebola vada reklamovaná v záručnej dobe
– pri svojvoľných zmenách pôvodných údajov v záručnom liste vykonaných kupujúcim
– pri neodbornej inštalácii, opravách, úpravách alebo iných neodborných zásahoch
– pri užívaní, obsluhe a zaobchádzaní s tovarom v rozpore s výrobcom priloženým návodom na obsluhu
– porušením ochranných nálepiek či pečatí, pokiaľ nimi výrobca výrobok opatril
– poškodením tovaru pôsobením živlov
– pri poškodení spôsobenom inými vonkajšími vplyvmi (nestabilita elektrickej siete, prepäťové rázy indukované na telefónnej linke alebo napájacom zdroji atď.).

III. Práva zo záruky

Kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie náleží nároky zo záruky vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, príp. ďalších právnych predpisov.
Kupujúci má najmä:

– právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

– právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru

– právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru

– právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci

IV. Dôvody reklamácie

Obdržaný tovar môžete reklamovať, v prípade že:

– tovar je poškodený alebo nefunkčný
– došlo nekompletný (napr. chýba dôležitá súčiastka a pod.)
– došlo vám iný tovar, než ste si objednali (napr. došlo k zámene zásielok na našej strane)

V. Postup a miesto uplatnenia reklamácie

Ak zistíte, že dodaný tovar má poruchu alebo je po dodaní poškodené, je nutné neodkladne túto skutočnosť oznámiť a tovar doručiť k reklamaci.Dopravu reklamovaného tovaru hradí kupujúci. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie môžete požiadať o úhradu nákladov vzniknutých dopravou reklamovaného tovaru. Reklamovanej, opravený alebo vymenený tovar zašleme späť na naše náklady.

Predávajúci rozhodne o prijatí reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní po prijatí vráteného tovaru. V prípade, že reklamácia nebude predávajúcim uznaná, oznámi túto skutočnosť zákazníkovi telefonicky alebo elektronickou poštou.

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu.

Reklamácia je vybavená v deň, keď je tovar (opravené, vymenené, prípadne tovar v pôvodnom stave, ak reklamácia nebola oprávnená) pripravený v mieste uplatnenia reklamácie k odovzdaniu kupujúcemu alebo keď je odovzdané doprave na adresu kupujúceho uvedenú v reklamácii.

Kupujúci je povinný s predávajúcim pri vybavení reklamácie spolupracovať, najmä je povinný po vybavení reklamácie tovar prevziať.

O prijatej reklamácii je predávajúci povinný vyhotoviť reklamačný protokol (Protokol o spätnom prevzatí tovaru), ktorý je po ukončení konania zaslaný alebo odovzdaný kupujúcemu. O výsledku reklamačného konania je kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Ako postupovať?

Zaslaním reklamačného protokolu spoločne s tovarom na adresu:

Apoleus s.r.o.
Moravské Lieskové 485
916 42
Moravské Lieskové

Zaslaním reklamačného protokolu na adresu:

info@cucuo.sk

REKLAMAČNÝ PROTOKOL sťahujte tu

Všetky informácie o priebehu reklamácie je možné získať na info@cucuo.sk Reklamovať nemožno darčeky navyše pripojené k objednávke alebo k položke. Tovar zasielaný na reklamáciu alebo vrátený tovar zašle zákazník späť najlepšie bežnou balíkovou poštou. Vrátený tovar zaslaný na dobierku neprijímame.

Náklady spojené s dopravou tovaru na reklamáciu a späť vám budú kompenzované za splnenia týchto podmienok:

Reklamácia bude oprávnená (závada výrobok nemal spôsobená neodbornou manipuláciou, chybným užívaním alebo mechanickým poškodením atď.) Na e-mail info@cucuo.sk zašlite žiadosť o preplatenie nákladov, spolu s doložením výšky nákladov (scan účtenky za poštovné, prepravné list atď).

Náklady budú preplatené v primeranej výške.

V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako neoprávnená, bude reklamovaný tovar zaslaný späť zákazníkovi na náklady zákazníka.

V prípade platby prevodom z účtu, vraciame finančné čiastky za reklamovaný tovar len na bankové účty vedené v CZK v Českej Republike alebo na bankové účty vedené v EUR v Slovenskej Republike. Vrátenie peňazí poštovou poukážkou nie je možné.

VI. Reklamácia prepravných služieb

Pri prevzatí tovaru od prepravcu (Slovenská pošta, popr. Zmluvný prepravca) si prosím zásielku dôkladne skontrolujte, či prepravou nedošlo k poškodeniu prepravného obalu.

Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená (napr. Natrhnutý alebo zdeformovaný obal zásielky), je potrebné reklamovať toto poškodenie, prípadne stratu priamo u dopravcu. V takom prípade trvajte prosím na spísanie reklamačného protokol o poškodení tovaru priamo na mieste pri preberaní tovaru. Prepravca ani predávajúci nenesie zodpovednosť za neskoršie reklamácie.

Pokiaľ je obal neporušený, ale tovar vnútri poškodený, je nutné o tejto skutočnosti informovať na info@cucuo.sk našu spoločnosť ihneď po zistení poškodenia. V prípade nedodržania uvedeného limitu má dopravca právo reklamáciu zamietnuť z dôvodu nedostatku dôkazov o vzniku škody. Pre urýchlenie vybavenia závady v preprave, odporúčame vytvoriť fotodokumentáciu doručenej zásielky vrátane transportného obalu.

Reklamačný poriadok je v platnosti od 14.05.2021