Osobné údaje

1.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov .

1.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako “osobné údaje”).

1.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

1.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

1.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

1.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

1.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

1.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 1.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

1.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
1.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

1.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému

Spoločnosť Apoleus s.r.o. , s miestom podnikania Moravské Lieskové 485, 916 42, Moravské Lieskové, adresa pre doručovanie elektronickej pošty: info@cucuo.sk, IČO:51005743, DIČ : 2120557450, IČ DPH :SK2120557450, zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín odd. Sro, vl.č. 34801/R. Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára pri objednaní tovaru v nákupnom košíku, v pokladni alebo registráciou uživateľa.

Sprostredkovateľ dopravy

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČ: 48136999, VAT SK2120099014
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo a mailovú adresu.

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Budča 1039
SK-962 33 BUDČA , IČ-DPH / VAT no.: SK2021797140, IČ: 36624942 
Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo a mailovú adresu.

Slovenská pošta, a.s., sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 26 631 124. Rozsah poskytovaných údajov za účelom doručenia – meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo a celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Sprostredkovateľ webhostingovej služby

Shoptet, a.s.
Dvořeckého 628/8
169 00 Praha 6
Česká republika
IČ: 28935675
DIČ: CZ28935675

Spisová značka: B 25395, Mestský súd v Prahe

Sprostredkovateľ porovnávač produktov

Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 985 11 Praha, ČR, DIČ: CZ 02387727 . Rozsah poskytovaných údajov za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotenia jeho zákazníkov a to v prípadoch, ak došlo k zakúpeniu tovaru dotknutou osobou t.j. ak došlo k uzavretiu zmluvy – e-mailová adresa

Sprostredkovateľ platobnej brány

GOPAY s.r.o., sídlem Planá 67, 370 01, Planá, Česká republika, IČ: 26046768

Účel spracúvania osobných údajov

1. Uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke cucuo.sk

2. Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm.

3. Vedenie evidencie zákazníkov

4. Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii

5. Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.

6. Potvrdenie prijatia a akceptácie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru – systémom e-shopu, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

7. Zasielanie informačných elektronických novín, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára

Spotrebiteľ: meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ), štát, e-mail, telefónne číslo Firemné objednávky: názov firmy, adresa spoločnosti, telefón, email, štát, IČO, DIČ, IČ DPH

Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

Poskytnutie údajov tretím stranám

Osobné údaje sú prevádzkovateľom poskytované týmto spoločnostiam: Zásilkovna s.r.o., sídlom Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 28408306
Rozsah poskytovaných údajov za účelom doručenia – meno príjemcu, adresa doručenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Ďalej, GOPAY s.r.o., sídlom Planá 67, 370 01, Planá, Česká republika, IČ: 26046768
Rozsah poskytovaných údajov za účelom doručenia poskytnutie platobnej brány: meno platiteľa, adresa platiteľa, e-mailová adresa, telefónne číslo, celková cena objednávky.

Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ, spoločnosť Apoleus s.r.o. v žiadnom prípade nezverejňuje získané osobné údaje.

Likvidácia osobných údajov

Prevádzkovateľ, spoločnosť Apoleus s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

– Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
– Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
– Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
– Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
– Likvidáciu jej osobných údajov

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z § 17 zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese info@cucuo.sk písomne, alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa: Apoleus s.r.o., Moravské Lieskové 485, 916 42, Moravské Lieskové. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

Za nepravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje prevádzkovateľ.

Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.

Registrácia informačného systému e-shopu

Prevádzkovateľ internetového obchodu cucuo.sk, má informačný systém v ktorom spracúva osobné údaje klientov/zákazníkov registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z..

Späť do obchodu